top of page
  • Facebook

REGULAMIN Mini Parku Linowego

(dla dzieci i dorosłych)

1. Korzystający z urządzeń mini parku linowego zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
2. Wejście na teren mini parku linowego jest możliwe tylko po zakupieniu biletu wejściowego
i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.
3. Uczestnikom, którzy zrezygnują w trakcie zabawy nie będą zwracane koszty biletu.
4. Z urządzeń mini parku linowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach,
NIE BIEGAĆ, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
6. Zabrania się wspinania na liny zabezpieczające, pomocnicze i inne elementy konstrukcji
oraz elementy ogrodzenia.
7. Nie wolno zaśmiecać i zanieczyszczać terenu mini parku linowego.
8. Osoby korzystające z mini parku linowego powinny posiadać obuwie i odzież
nieutrudniającą pokonywanie przeszkód.
9. Z mini parku linowego mogą korzystać dzieci w każdym wieku ale tylko pod opieką
dorosłych/rodziców/prawnych opiekunów.
10. Z mini parku linowego mogą korzystać również dorośli, zarówno z dziećmi jak i
samodzielnie ale z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu, szczególnie pkt. 3 i pkt. 6
niniejszego regulaminu i wszystkich zasad bezpieczeństwa.
11. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich
opiece dzieci i odpowiadają finansowo za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
12. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia i picia.
13. Na terenie mini parku linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu,
palenie tytoniu i wprowadzanie zwierząt.
14. Z mini parku linowego można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe zarządca mini
parku linowego zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia parku.
15. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci odpowiadają finansowo za wszelkie szkody przez
siebie i ich dzieci wyrządzone.
16. Za nie przestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu personel ma prawo
usunąć osobę z terenu mini parku linowego.
17. Zarządca parku nie odpowiada za upadki, urazy oraz szkody spowodowane przez
użytkowników parku linowego oraz nie przestrzegających regulaminu i nie wykonujących
poleceń obsługi parku.

Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje zakaz wchodzenia na teren mini parku
linowego!

REGULAMIN Mini Golfa

(dla dzieci i dorosłych)

1. Korzystający z mini golfa zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i do przestrzegania jego zasad.
2. Wejście na teren mini golfa jest możliwe tylko po zakupieniu biletu wejściowego i jest
równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.
3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z atrakcji wraz z dorosłym opiekunem, który również
zakupi bilet wstępu.
4. Uczestnikom, którzy zrezygnują w trakcie gry nie będą zwracane koszty biletu.
5. Podczas gry należy zachowywać się spokojnie, NIE SKAKAĆ po stanowiskach, NIE
BIEGAĆ.
6. Podczas gry w mini golfa należy nie używać zbyt dużej siły tak by piłeczka nie wypadła z
pola gry.
7. Zabrania się niszczenia trawników, roślinności niskiej i wysokiej oraz urządzeń na terenie
atrakcji.
8. Na teren pola do gry zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i
palenia tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt.
9. Nie wolno zaśmiecać i zanieczyszczać terenu pola.
10. Klient/rodzic/opiekun prawny pokrywa koszt uszkodzonego sprzętu i architektury pola,
jeżeli nastąpiło ono z powodu jego niewłaściwego użytkowania. (koszt kija - 200zł., koszt
przeszkody - 100zł., koszt piłeczki - 30 zł.)
11. Na polu do minigolfa stosowane są klasyczne kije golfowe, które służą do uderzenia piłki
po zielonej trawie do dołka. Jest to tzw. Putter z płaską końcówką.
12. Do gry używa się standardowych piłek golfowych - o średnicy 37-43 mm.
13. Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innemu zawodnikowi w oddaniu
dobrego uderzenia.
14. Przy stanowisku może przebywać tylko jeden gracz w tym samym czasie.
15. Przejście do następnego stanowiska możliwe jest w momencie, kiedy nie gra na nim nikt
inny.
16. Przy torach można przebywać tylko w trakcie gry.
17. Torów do gry należy używać zgodnie z ich kolejnością.
18. Sprzętu do gry, tj. piłeczek oraz kijów należy używać z godnie z jego przeznaczeniem i z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
19. Z mini golfa można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe zarządca
mini parku linowego zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia parku.
20. Za nie przestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu personel ma prawo
usunąć osobę z terenu mini golfa.
21. Zarządca parku nie odpowiada za upadki, urazy oraz szkody spowodowane przez
użytkowników mini golfa nie przestrzegających regulaminu i nie wykonujących poleceń
obsługi.

Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje zakaz wchodzenia na teren mini golfa!

REGULAMIN Zamek Dmuchany Zjeżdżalnia

(dla dzieci i dorosłych)

1. Korzystający z zamku dmuchanego zjeżdżalni zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
2. Wejście na teren zamku dmuchanego zjeżdżalni jest możliwe tylko po zakupieniu biletu
wejściowego i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.
3. Przed wejściem do zamku dmuchanej zjeżdżalni ZDEJMUJEMY BUTY, wskazane
wejście w skarpetkach.
4. Dzieci mogą korzystać z atrakcji tylko pod opieką osoby dorosłej.
5. Podczas zjeżdżania należy zachowywać się spokojnie NIE BIEGAĆ POD PRĄD
(obowiązuje ruch kołowy).
6. Na teren krokodyla dmuchanego zjeżdżalni zabrania się wnoszenia i spożywania
posiłków i napojów w tym alkoholowych i palenia tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt.
7. Nie wolno zaśmiecać i zanieczyszczać terenu.
8. Klient/rodzic/opiekun prawny pokrywa koszt uszkodzonego sprzętu.
9. Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innym, obowiązuje kolejka do
wejścia.
10. Zjeżdżamy w dół dopiero gdy osoba przed nami zeszła z zamku dmuchanego zjeżdżalni.
11. Uczestnikom, którzy zrezygnują w trakcie zabawy nie będą zwracane koszty biletu.
12. Za nie przestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu personel ma prawo
usunąć osobę z terenu zamku dmuchanego zjeżdżalni.
13. Zarządca parku nie odpowiada za upadki, urazy oraz szkody spowodowane przez
użytkowników krokodyla dmuchanego zjeżdżalni nie przestrzegających regulaminu i nie
wykonujących poleceń obsługi.

Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje zakaz wchodzenia na teren mini golfa!

bottom of page